เรือนที่ 1 เรือนชะตาราหู

เรือนที่ 1 เรือนชะตาราหู

เรือนชะตาของราหูสะท้อนเรือนซึ่งกันและกัน แบบเดียวกันกับเรือนชะตาของลัคนาได้แก่ การสัมพันธ์ระหว่าง เรือนที่1และเรือนที่3คือ ความสัมพันธ์กันในหมู่บ้านใกล้เรือนเคียง หรือสัมพันธ์โดยผ่านทางคนในบ้านใกล้เรือนเคียง อิทธิพลแรงกว่าจะมาจากเรือนที่3

พุธ ความโน้มเอียงในทางปัญญาหรือในความสามารถพิเศษ จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ทางความคิดและการรวมกัน แรงกระตุ้นใจ จะมาจากสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิด และจะพยายามแสดงอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมนี้

ศุกร์ ความรู้สึกและความในใจ จะมีบทบาทในการนำไปสู่ความสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดจะแสดงความเมตตากรุณา และความปรารถนาดี ซึ่งเจ้าชะตาก็จะยินดีรับไว้

อังคาร เจ้าชะตาพร้อมที่จะเริ่มความสัมพันธ์ ซึ่งในความสัมพันธ์อันนี้ เจ้าชะตาก็กระทำกิจต่างๆจริงจัง และร่วมกัน สิ่งแวดล้อมอุดหนุนช่วยเหลือ และบรรเทาภาระ แก่ความสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ที่มีการต่อสู้แข่งขันในหมู่นักศึกษา

พฤหัส ปัญญาหรือความสามารถพิเศษพื้นฐาน นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีความสุข โดยเฉพาะที่มาจากสิ่งแวดล้อมใกล้ชิด อาจจะแสดงออกมาเป็นผลในรูปทางผลประโยชน์ทางการเงิน

เสาร์ เจ้าชะตาอาจจะต้องรับภาระหน้าที่ ที่เนื่องมาจากการพลัดพราก หรือการเหนี่ยวรั้ง ซึ่งในตำแหน่งดาวในเรือนนี้ จะมาจากสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว มันจะเกี่ยวข้องกับการพลัดพรากของคน หรือสิ่งของ ซึ่งจะทำให้เจ็บปวดในดวงใจ ส่วนในสิ่งแวดล้อมนั้น อาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมในแบบชนบท หรือไม่ประณีต ในระยะสูงอายุ หมายถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น

มฤตยู จะสัมพันธ์กับคนหรือสิ่งของ ซึ่งจะทำให้เกิดความตึงเครียด และความตื่นเต้นมาจาก สิ่งแวดล้อม

เนปจูน ในกรณีด้านวัตถุจะมีการล้มเลิก การสลายหรือการขัดขวางในความสัมพันธ์ มีความโน้มเอียงที่แรงที่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์กับสิ่งที่มีลักษณะพิเศษ แห่งดาวเนปจูน แรงกระตุ้นไม่ว่าทางบวก หรือทางลบ ที่ปรากฏออกมาจากสิ่งแวดล้อม หรือบ้านใกล้เรือนเคียงที่ใกล้ชิด ส่วนใหญ่จะไม่เป็นที่ยอมรับ

พลูโต ปัญญาหรือความสามารถพิเศษพื้นฐาน นำไปสู่ความสัมพันธ์ใหม่ๆเสมอๆ ซึ่งจะมีเงื่อนไขอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เจ้าชะตาเกิดมานั่นเอง ในสิ่งแวดล้อมจะมีบุคคลอื่นมาและไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ใหม่ๆขึ้นอีก

คิวปิโด มักจะเกิดความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือมิตรสหายมากกว่า อาจจะเป็นได้เนื่องจาก มีญาติพี่น้องอาศัยอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงอยู่มาก ใกล้กับที่อาศัยนั้น อาจจะทำให้อิทธิพลทางครอบครัวโดยส่วนตัว หรือร่วมกันเข้มแข็งขึ้น

ฮาเดส มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่ต้องใจ หรือการขาดแคลน หรือของเก่าๆ อาจจะเกี่ยวกับบุคคลที่ชรา ที่อยู่คนเดียวหรือที่เจ็บป่วย ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากสิ่งแวดล้อม หรือบ้านใกล้เรือนเคียงนั่นเอง

เซอุส มีความโน้มเอียง ที่จะมีความสัมพันธ์ กับผู้อื่น โดยเฉพาะสิ่งที่มาจากบ้านใกล้เรือนเคียง ซึ่งนำไปสู่การทำธุรกิจร่วมกัน มีแรงกระตุ้นเพิ่ม มาจากความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินไปตามแนวนั้น

โครโนส เจ้าชะตา สร้างความสัมพันธ์ได้ง่ายกับบุคคลชั้นผู้นำ หรือเจ้าชะตาของเป็นผู้นำในความสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวที่เปิดโอกาสให้ได้มากที่สุด

อะพอลลอน มีความโน้มเอียงนำไปสูความสัมพันธ์กับบุคคลที่อยู่ในชั้นหรือ ตำแหน่งระดับเดียวกัน ความสัมพันธ์อาจขยายขอบแตกร้าวออกไปยิ่งขึ้น หรือนำไปสู่งานด้านธุรกิจ หรือทางวิชาการ มีความปรารถนาในเสรีภาพอย่างชัดแจ้ง สิ่งเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนจากสิ่งแวดล้อม

แอคเมตอส ตั้งแต่เริ่มจะถูกผูกมัดอย่างแรง เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์หรือจากภาระหน้าที่ ความผูกมัดหรือความรับผิดชอบในภาระหน้าที่นั้นจะได้รับการบังคับมาจากสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้มีการผูกพันต่อแรงกับสถานที่

วัลคานุส พยายามหาความสัมพันธ์ ที่จะทำให้ความทะยานออก ในอำนาจส่วนตัวปราบผลพึงใจ สิ่งแวดล้อมก็จะสนับสนุนให้ตนได้ใช้อำนาจได้ดั่งใจ จึงอาจจะทำให้เกิดการ ต่อสู้ยื้อแย่งอำนาจกันในสิ่งแวดล้อมนั้น

โพไซดอน สิ่งแวดล้อมจะก่อแรงบันดาลทางวิญญาณ อย่างแรงเพื่อจะนำไปสู่จุดหมาย เจ้าชะตาจะพยายามจูงใจทางความคิดต่อสิ่งแวดล้อมของเขา

หมายเหตุสรุป :

ดาวธาตุไฟ จะสนับสนุนเจ้าชะตา โดยใช้ความสัมพันธ์ให้ไปสู่การต่อสู้ และการทำงานซึ่งทำให้สถานะในสิ่งแวดล้อมประสบความยุ่งยาก

ดาวธาตุดิน แยกออกเป็นสองพวกคือ พวกหนึ่งมีดาวพุธและพลูโต รักษาความสัมพันธ์ให้ไหลและเคลื่อนไหว และอีกพวกหนึ่งคือดาวเสาร์และแอคเมตอส ซึ่งจะทำให้เกิดการหดหรือแข็งตัว

ดาวธาตุลม โดยธรรมชาติจะช่วยสองพวก คือโครโนสกับโพไซดอนจะมีส่วนร่วมทำให้ สิ่งแวดล้อมใกล้ชิดพัฒนาสูงขึ้น ส่วนอีกพวกคือ เนปจูนและฮาเดสจะทำให้สิ่งแวดล้อมไปในทางไม่ค่อยน่าชื่นชม