เรือน 12 เรือนชะตาจันทร์

เรือน 12 เรือนชะตาจันทร์

สะท้อนกับเรือนที่1 สำหรับผู้หญิงหมายถึงการผูกพันของเรื่องส่วนตัวของผู้หญิงกับบ้านบิดา มารดาและการสมรส อิทธิพลที่ไม่ดีของเรือน12นี้ ก็จะแสดงในโอกาสนี้ ซึ่งทำให้หล่อนต้องละทิ้งการไว้ตัวของผู้หญิงตามธรรมชาติ สำหรับผู้ชายจะเกี่ยวกับบุคคลที่เขาไว้ใจเป็นพิเศษ อิทธิพลที่ไม่ดีของเรือนนี้ ก็อาจจะทำให้เกิดความขาดความไว้ใจ สำหรับชนชั้นและอาชีพ หมายถึงลักษณะภายในพิเศษ อย่างเช่นในความหมายของการปิดสมาคมอาชีวะก่อนๆ

พุธ ก.หญิง ตั้งแต่เป็นเด็กสาว หล่อนได้รับแนวทางนึกคิด ในครอบครัวตนอาจจะเป็นเรื่องของการสมรส จะเป็นความคิดและการพิจารณาซึ่งหล่อนจะเก็บไว้กับหล่อนอาจจะเก็บ โดยไม่ปริปากบอกใคร และเก็บไว้เฉพาะตัว ความไม่ดีของสัมพันธภาพอาจจะเป็นวัตถุหัวข้อในการครุ่นคิดและสนทนา

ข.ชาย เขาเล่าสิ่งที่เป็นความลับให้แก่ผู้อื่นและมักจะให้ความไว้วางใจแก้ผู้อื่นได้ง่ายและมากเกินไป เนื่องจากความไว้วางใจนี้ถูกบิดผันไป ก็จะเกิดผลร้ายมีการ แลกเปลี่ยนความคิดบิดามารดาฝ่ายภรรยา เป็นความคิดความเห็นที่ปรึกษาหารือ กันในวงครอบครัว

ค.สาธารณชน กระบวนการทางความคิด ที่เป็นลักษณะจำเพราะ ของอาชีพบางอย่าง อาจจะเป็นความคิดที่อาชีพบางอย่างได้ให้ไว้ อย่างเช่น จากสมาคมอาชีวะเก่าๆ หรือขนบธรรมเนียมทางช่างฝีมือ อาจจะมีการสร้างขอบเขตให้แก่ชนชั้นหรืออาชีพอื่นๆ ซึ่งจะย้อนกลับทำขอบเขตของตนแคบลง หรือ เหลือด้านเดียว

ศุกร์ ก.หญิง ณ ตำแหน่งนี้ดาวศุกร์ เป็นสัญญาลักษณ์ของการไว้ตัวรักษาพรหมจารีของ ผู้หญิงและขนบธรรมเนียมที่ดีในบ้านของบิดามารดาเป็นด้านความรักส่วนตัวของผู้หญิง

ข.ชาย เขาเข้ากันได้ดีกับบิดามารดาฝ่ายภรรยา เขารับตัวภรรยาออกจากบ้าน(พ่อตาแม่ยาย) มาแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับหล่อน ข้อตกลงปรองดองอันนี้กับภรรยาและพ่อตาแม่ยายยังศึกษาอยู่ได้ ถ้าไม่มีภาพดาวอื่นแสดงออกอย่างชัดแจ้งกว่า

ค.สาธารณชน บุคคลที่ไว้ตัวมากในประเพณีของความรัก และเทิดทูนคุณค่าทางธรรมอันดีเกี่ยวกับการติดต่อทางมิตรภาพก็ตั้งขอบเขตไว้

อังคาร ก.หญิง ความไม่ดีของสัมพันธภาพจะผลักดันเด็กหญิงผู้นี้ให้ออกจากบ้านก่อนเวลาอันสมควร หรือครอบครัวจะสลายไป อย่างไรก็ตาม หล่อนจะถูกบังคับให้ออกไปตามทางของตน และ ต่อสู้กับความยากลำบากยากเข็ญของชีวิตตนเอง ด้วยเหตุนี้หล่อนก็จะเป็นผู้อิสระ และมีความคิดคิดการปฏิบัติเป็นตัวของตัวเอง หล่อนจะขาดความอบอุ่นทางบ้านตั้งแต่เยาว์วัย

ข.ชาย ในกรณีที่เป็นคุณ เขาจะเกี่ยวข้องกับบุคคลในโรงงาน หรือสถานที่ปิดกับคนเหล่านี้ก็จะเป็นวงงานส่วนตัว และร่วมกันในบางประการ ในกรณีที่ไม่เป็นคุณ ดาวอังคารก็จะแสดงอิทธิในทางความไม่พอใจ ความเป็นศัตรูหรือการคบคิดลับหลัง อาจจะได้พ่อตาที่มีลักษณะทางดาวอังคารได้ การกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันอาจจะเกิดขึ้น ได้ด้วยเหตุนั้นเขาก็แยกภรรยาของเขาออกมาจากบ้านพ่อตาแม่ยาย

ค.สาธารณชน บุคคล อาชีพ หรือชนชั้น ที่ถูกบังคับให้ทำงานในสถานที่ปิด หรืองานของเขาไม่เป็นที่ยอมรับ ในบางกรณีพวกเขาอาจจะปฏิบัติการด้วยตัวเอง

พฤหัส ก.หญิง วงส่วนตัวที่บ้านพ่อแม่มีความสุขสบายมาก โชคของหล่อนจะอยู่ที่วิธีการวางตัวของหล่อน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการสมรส หล่อนจะผูกสามีกับบ้านพ่อแม่ ของหล่อนได้อย่างนิ่มนวล

ข.ชาย เขาเข้ากันได้ดีกับบุคคลในสถานที่ปิด ซึ่งใช้เวลาร่วมกันอย่างรื่นรมย์ มีความสัมพันธ์อันดีกับพ่อตาแม่ยาย

ค.สาธารณชน อาชีพ และชนชั้น ซึ่งไม่มีไม่ว่าความไม่ดี แต่เนื่องมีตำแหน่งอยู่ในเรือน12จึงไม่อาจจะแสดงอิทธิพลของดาวไปสู่ทางดีได้

เสาร์ ก.หญิง หล่อนจะรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์ในบ้านบิดามารดา หล่อนอยากจะหนี ไปให้พ้นโดยการตัดสินในสมรส แต่จะสำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ในเรือนที่1 ในวัยชราหล่อนอาจจะประสบสัมพันธภาพที่อึดอัดได้อีก

ข.ชาย เขารู้สึกอึดอัด เนื่องจากอยู่คนเดียว หรือเขาไม่อยากสมาคมกับใคร อย่างไรก็ตามจะคบคนน้อย พ่อตาแม่ยายอาจจะไม่มี หรือ(ถ้ามี) การคบหาสมาคมจะขาดไป หรือเขาไม่อยากจะสมาคมขาดไป หรือระยะทางระหว่างสถานที่เป็นตัวจำกัดการคบหา เข้ากันไม่ค่อยดีกับมารดา

ค.สาธารณชน บุคคล ชนชั้นหรืออาชีพ ซึ่งโดยลักษณะจำเพราะของตนเอง ซึ่งไม่ว่าจะต้องติดต่อกับผู้อื่น หรือถูกผู้อื่นปฏิเสธ สัมพันธภาพไม่ค่อยดี

มฤตยู ก.หญิง ที่บ้านพ่อแม่ จะมีความตึงเครียดเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดการแตกหักด้านส่วนตัวจนกระทั่งเรื่องราวภายในครอบครัว เปิดเผยสู่สาธารณชน หล่อนก็จะหาทางหลีกหนีความหนักใจ อันนี้โดยการสมรส

ข.ชาย เกิดความตึงเครียดกับบุคคลที่อยู่สถานที่เดียวกัน อาจจะเป็นเพราะเขาอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสถานที่ซึ่งจะต้องควบคุมเครื่องจักร แล้วเกิดความตึงเครียดระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรอาจจะเกิดเหตุการณ์ตื่นเต้นกับพ่อตาแม่ยาย

ค.สาธารณชน บุคคล ชนชั้น หรืออาชีพ ซึ่งอยู่ในบรรยากาศที่ไม่อาจขจัดออกไปให้พ้นได้อาจจะเป็นบุคคลกรทางเครื่องจักร ที่จำต้องทำงานกับเครื่องจักรตลอดเวลา ในกรณีอื่นๆ ก็อาจจะเป็นการประท้วงที่ไร้ผลต่อต้านความไม่ดีของสัมพันธภาพ ผู้ปฏิบัติที่ถูกขัดขวาง

เนปจูน ก.หญิง หล่อนมีบ้านพ่อแม่ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ซึ่งมีอยู่ตลอดเวลา อาจจะย้ายบ้านบ่อยๆหรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆซึ่งอยู่คงที่ไม่ได้ มีอิทธิพลกระทบเข้าไปใน ชีวิตสมรส ในกรณีเช่นนี้จะเกิดความไม่ดีทางสัมพันธภาพ ทำให้ขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่าย ไม่มีใครรู้ว่าเพราะเหตุใด

ข.ชาย เขาอาจจะพบความหักหลัง การตีสองหน้า จากบุคคลที่เขาอยู่ร่วมด้วยในสถานที่ปิดภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ เขาอาจถูกหลอกได้ง่าย พ่อตาแม่ยายมี ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมาสัมพันธภาพทำให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่าย ฝ่ายไม่มีใครรู้ เพราะเหตุใด

ค.สาธารณ บุคคล ชนชั้นและอาชีพ ที่ต้องทนทุกข์ใต้ความไม่ดีของสัมพันธภาพมีความไม่แน่นอนไม่มั่นคงอยู่ตลอดเวลา

พลูโต ก.หญิง ที่บ้านพ่อแม่ประสบการเปลี่ยนแปลงมาก มีการตึงเครียดตื่นเต้น และบางครั้งอาจเกิดทุกชั่วโมง จึงจำเป็นต้องปรับตัวตลอดเวลา อาจจะเป็นผลดีแก่การสมรส เพราะจะต้องมีการปรับตัวตลอดเวลาที่บ้านพ่อตาแม่ยายก็เช่นกัน ภรรยาของเขาจะเป็นคนปรับ ตัวได้ดี หล่อนปรับตัวได้เร็วในสถานการใหม่

ค.สาธารณชน บุคคล ชนชั้น หรืออาชีพที่มีชีวิตในสภาพเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจะปรับตัวตลอดเวลา เนื่องจากความไม่ดีของสัมพันธภาพ แต่ความไม่ดีนี้ อาจก่อให้เกิดประโยชน์ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนา อาจจะเป็นกรณีในสถาบันการศึกษา และฝึกอบรม ทุกแห่ง

คิวปิโด ก.หญิง ในครอบครัวของหล่อนเอง มีความปรองดองอันดี การวางตนในครอบครัว เป็นที่เข้าใจกันในหมู่สมาชิก สิ่งเหล่านี้ ก่อนจะพบอีกในชีวิตสมรส และจะนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครอบครัวของสามีและครอบครัวของหล่อน อาจจะเป็นได้ว่าพี่น้องของทั้งสองผูกพันกันทางสมรสอีก

ข.ชาย เขาชอบอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและรู้สึกมีความสุขในแวดวงครอบครัวส่วนตัวมีความสำคัญต่อเขา เข้ากันได้ดีกับครอบครัวภรรยา เขาชอบคบหาสมาคมปิดซึ่งมีบุคคลเฉพาะบางวงการ ตำแหน่งรักเป็นเงื่อนไขที่ดีสำหรับชีวิตสมรสที่มีความสุข

ค.สาธารณชน หมู่บ้าน เมืองหรือชุมชน ซึ่งอยู่ในสภาพที่ไม่ดี หรือต้องเหนื่อยยาก เพื่อรักษาลักษณะจำเพาะที่มีอยู่

ฮาเดส ก.หญิง ที่บ้านพ่อแม่ไม่มีสัมพันธภาพที่น่ารื่นรมย์ ความยากจน ความเจ็บป่วย ความกังวล หรือความไม่พึงใจผู้อื่น จะเป็นตัวบีบคั้น จะหันหลังให้กับพ่อแม่ หล่อนตั้งความหวังจะหลีกได้ ก็โดยการสมรส แต่ก็อาจจะเป็นได้ว่า เป็นหม้ายก่อน เวลาอันสมควร

ข.ชาย คนยากจน หรือถูกบีบบังคับจะมาหาเขา มาพร่ำรำพันความทนทุกข์ให้ เขาฟังในสถานที่ปิด เมื่อเล่าปลดเปลื้องความทุกข์ให้ฟังแล้ว ก็รอคอยความช่วยเหลือจากเขา ภาพดาวนี้ อาจจะเป็นของแพทย์ หรือของผู้รับปรึกษาช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากความทุกข์ยากอันนี้ ก็มีอิทธิพลเข้าไปสู่จิตใจของเขา เขาเข้าไปมีส่วนด้วยโดยไม่รู้ตัว

ค.สาธารณชน หมู่คนที่ประสบความไม่ดีของสัมพันธภาพในจิตใจเขาเอง และสัมพันธภาพนอกด้วย จะประสบความยากเข็ญของชะตากรรม

เซอุส ก.หญิง ที่บ้านพ่อแม่ ดำเนินตามเข็มนาฬิกาเที่ยวตรง มีระเบียบวินัยตลอดเวลา การอบรมค่อนข้างตึง ทุกคนต้องเชื่อฟัง บิดามารดาอาจเป็นทหาร หรือเอาหลักการ แบบทหารมาใช้ อย่างไรก็ตามจะมีอิทธิพลตามไปอีกในชีวิตสมรส

ข.ชาย เขาจะอยู่ร่วมกับบุคคลในสถานที่ปิด ซึ่งมีระเบียบวินัยเชื่อฟังดี ให้ความเคารพนับถือ พ่อตาอาจจะเป็นทหาร ภรรยาของเขาได้รับการอบรมที่ดีมีระเบียบวินัย

ค.สาธารณชน หมู่คน อาชีพ หรือชนชั้น ซึ่งตามสายงาน และในอาชีพโดยตรงจะต้องยึดระเบียบวินัย ในการอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันจะถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด ในสาธารณชนจะไม่ชอบสิ่งเหล่านี้ แต่จะเห็นว่าดีสำหรับผู้อื่นเท่านั้น อาจจะเป็นสถานที่กักกัน อบรม หรือโรงทหาร

โครโนส ก.หญิง บ้านพ่อแม่อุดมสมบูรณ์ การเลี้ยงดูอบรมก็เต็มไปด้วยความอารีสัมพันธภาพเช่นนี้หล่อนอยากจะมีอีกในชีวิตสมรส อาจจะเป็นการวางตัวอย่างภูมิฐาน ถ้าจะต้องยกเลิกก็เป็นสิ่งไม่ดีในชะตากรรม

ข.ชาย เมื่อเขาอยู่ร่วมกับผู้คนในสถานที่ปิด เขาจะเป็นผู้มีอำนาจ เขาจะประสบความยากลำบาก ถ้าเขาพยายามจะขยายออกสู่ภายนอก ในโลกภายนอกใช้อำนาจไม่ได้หรือโดยมีเงื่อนไขภรรยามาจากครอบครัวระดับชั้นสูง หรือในระดับที่สูงกว่าของตนเอง สัมพันธ์กับพ่อตาแม่ยายก็จะเป็นไปตามนั้น

ค.สาธารณชน หมู่คนซึ่งไม่ขยายความสามารถออกไปภายนอกได้ เนื่องจากความไม่ดีของสัมพันธภาพ ทำสิ่งที่ดีให้เสียไป

อะพอลลอน ก.หญิง ที่บ้านพ่อแม่มีโอกาสมากมายในการติดต่อสัมผัสกับบุคคลอื่นๆ จึงทำให้ มีการได้ฝึกอารมณ์หลายๆด้าน อาจจะเป็นครอบครัวที่มีบุตรมาก ซึ่งบุตรแต่ละคนก็จะได้รับการกระตุ้นจากพี่น้องคนอื่นๆ มีโอกาสมากมายในการสมรส

ข.ชาย เกี่ยวข้องกับคนมากมายในสถานที่ปิด อาจจะเป็นครอบครัวหลายครอบครัวของภรรยาหรือมีความสัมพันธ์มากมายกว้างขวาง เนื่องมาจากครอบครัวของหล่อน แต่ก็มีสถานภาพในระดับเดียวกัน

ค.สาธารณชน บุคคลมากมายที่อยู่ภายใต้ความไม่ดีของสัมพันธภาพและไม่มี โอกาสจะแสดงออกได้

แอคเมตอส ก.หญิง หล่อนถูกบีบบังคับในบ้านพ่อแม่ และโอกาสที่จะแสดงออกถูกจำกัด อาจจะเกี่ยวกับความคับแคบทางด้านความภูมิใจในสถานที่ หรือสภาพบ้านพ่อแม่อาจจะมีฐานะแตกต่างกันมากกับ ผู้อื่นจึงทำให้เกิดการลำบากในการสมรส

ข.ชาย เขาอยู่ร่วมกับคนจำนวนน้อย ในสถานที่ปิด จะเกิดการปีนเกลียวกัน กดขี่ซึ่งกันและกันภรรยาอาจมาจากสัมพันธภาพที่คับแคบ หรืออึดอัด จะเป็นชนิดใดนั้น ต้องดูภาพดาวอื่นๆไม่ค่อยมีการติดต่อกับพ่อตาแม่ยาย

ค.สาธารณชน ผู้คนที่ต้องอยู่ในสภาพถูกบีบคั้น หรือแยกตัวออกโดยรู้ตัวและจงใจ

วัลคานุส ก.หญิง อิทธิพลจากบ้านพ่อแม่มีอิทธิพลแรงยาวนานมาก ก้าวออกมาจากโลกส่วนตัวอย่างอาจหาญ ขาดการวางตัวที่ฉลาด เหตุจูงใจก็คือ การแสวงหาอำนาจ จะมีอิทธิพลต่อชีวิตสมรสด้วย

ข.ชาย เขาไม่ชอบบุคคลฝ่ายบริหาร เขาอาจจะถูกปฏิเสธ หรือถูกสะกดรอยติดตาม อย่างน้อยที่สุดก็อาจจะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ที่จะนำความเดือดร้อนมาให้ เขาเองอำนาจการบริหารในสถานที่ปิด การใช้อำนาจเช่นนั้น จะนำความยุ่งยากลำบากมาให้กับเขาในหมู่สาธารณชน

ค.สาธารณชน หมู่คนที่ต้องทนทุกข์ภายใต้ความเลวร้ายอย่างมากของสัมพันธภาพ

โพไซดอน ก.หญิง ในครอบครัวอาจจะมีเสียงน้ำที่อ่อนหวาน เกี่ยวกับการจำกัดอย่างฉลาดในแวดวงวนตัว การปฏิบัติอย่างนี้ หล่อนจะนำไปใช้ในชีวิตสมรสด้วย

ข.ชาย เขาชอบคบหากับคนในวงเล็กๆ กับบุคคลที่ปัญญาเหมือนกัน เพื่อรักษาทางปัญญาภรรยาของเขา อาจจะมาจากครอบครัวที่มีขนบธรรมเนียมที่ดีที่บ้านภายใต้สถานะเช่นนั้น เขาก็อาจจะแสดงวาจาดีอ่อนหวานต่อพ่อตาแม่ยาย

ค.สาธารณชน บุคคลอยู่รวม อยู่ในวงแรกเฉพาะ เพื่อแสวงหาทางปัญญา ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับในสาธารณชน หรือต้องหลีกหนีจากสาธารณชน อย่างเช่น เป็นเรื่องทางไสยศาสตร์บางชนิด