เรือน 6 เรือนชะตาจันทร์

เรือน 6 เรือนชะตาจันทร์

สะท้อนกับเรือนที่ 7 สำหรับผู้หญิงจะผูกพันอยู่กับหน้าที่ของการบ้านการเรือน ที่

จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่น สำหรับผู้ชายการแบ่งงานของการงานในบ้าน

กับภรรยา รวมทั้งความสัมพันธ์ของเขากับสาธารณชน ซึ่งก็โดยหน้าที่การงาน

นั้นเอง ทัศนคติทางสังคมของเขาต่อสาธารณชน สำหรับสาธารณชนและชนชั้น ก็

เกี่ยวกับช่องทางธุรกิจภายในชนชั้นนั้น ๆและโดยความผูกพันกับผู้อื่นโดยเป็น

คำสั่งจากภายนอก สิ่งที่เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ทางสังคม

พุธ ก. หญิง หล่อนถูกจับตัวให้ทำงานตั้งแต่ยังเป็นเด็กสาว และได้เรียนรู้ในการ

คิดก่อนทำ ดังนั้นหล่อนจึงถูกบังคับ ให้ดำเนินการสนทนาอย่างมากมาย ซึ่งหล่อน

ไม่ค่อยพอใจจะกระทำนัก นกระนั้นก็หมายถึง ความสัมพันธ์กับคู่กรณีอีกฝ่าย

ข. ชาย ความคิดของเขา มุ่งไปสู่การงานในการบริการต่อสาธารณชน เขาจึงต้อง

สัมผัสกับบุคคลหนุ่มสาวมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแต่เพียงผิวเผิน เพราะความ

สัมพันธ์ก็เป็นแต่เพียงแบบชั่วคราว

ค. สาธารณชน บุคคล อาชีพ หรือชนชั้น ซึ่งมีธุระไปๆ มาๆ มากมาย พวกเขา

จะต้องมีการเจราจา และการตกลงกับผู้อื่น ซึ่งทำงานร่วมกันอยู่ หรือที่เป็น

ส่วนประกอบในเครือ มีความรื่นเริงสนุกสนานมาก การเปลี่ยนบรรยากาศ หรืการ

เปลี่ยนแปลงมากมาย อาจจะเกี่ยวกับคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่

ศุกร์ ก. หญิง ในเรื่องการงานของหล่อน มีความรู้สึกจะต้องทำในกิจกรรมของ

หล่อนจะต้องตรงตามระเบียบและความสวยงามตามที่หล่อนต้องการ ด้วยเหตุนี้

หล่อนจึงมีเสน่ห์ดึงดูดต่อผู้อื่น

ข. ชาย เนื่องจากดาวศุกร์ และดวงจันทร์ หมายถึงความรักของผู้หญิงดังนั้นผู้ชาย

คนนี้ จึงรู้สึกถูกดึงดูดไปสู่กิจกรรม ซึ่งเป็นเรื่องของผู้หญิง หรือสู่ตัวผู้หญิง เขา

ชอบแสดงตนเป็นสุภาพบุรุษ และกระทำตนเรียกร้องความสนใจจากผู้หญิง เขา

อาจจะประกอบอาชีพ อย่างเช่น เป็นช่างตัดผม หรือค้าของทางแฟชั่น และ

เครื่องสำอาง ซึ่งทำให้เขาได้มีโอกาสติดต่อกับบุคคลเพศหญิงมากมาย

ค. สาธารณชน ชนชั้น อาชีพ ที่สามารถให้ความพึงพอใจแก่สมาชิก ความสัมพันธ์

ทางการงาน และบรรยากาศในการทำงานอยู่ในเกณฑ์ดี ดังนั้น ก็มีความสัมพันธ์

กับชนชั้นอาชีพอื่นๆ อย่างสงบและเป็นมิตร ชนชั้นและอาชีพซึ่งไม่อยู่ภายใต้ดาว

ศุกร์ แต่แสดงถึงภาพดาวนี้ ก็จะได้ผลประโยชน์จากบรรยากาศในการงานที่ดีและ

ความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรต่อผู้อื่น

อังคาร ก. หญิง หล่อนใช้เวลาทำงานของหล่อน เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ เป็นคน

ขยันหรือต้องเป็นคนขยันมีบ่อยๆที่ทำงานบริการต่อผู้อื่น เพียงระยะเวลาอันสั้นจึง

ทำให้มีการผูกพันน้อย และอาจทำให้ไม่ค่อยเป็นที่พอใจ ในการทำงานหล่อนอาจ

กระทบกระทั่งกับผู้อื่น โดยการใช้น้ำเสียงทำนองคำสั่ง หล่อนไม่ค่อยจะมีเวลา

มากนัก ในการที่จะรักษาการคบหาสมาคมกับผู้อื่น

ข. ชายกิจกรรมของเขา จะทำให้เขาได้สัมผัสกับผู้คน ที่มีอาชีพในการรับใช้

กรรมกรหรือเป้นทหาร การสัมผัสดังกล่าวอาจจะไม่นาบรื่นเช่นมิตร หรือรื่นรมย์นัก

มีการต่อสู้กับผู้ดื้อรั้น

ค. สาธารณชน บุคคล อาชีพ ชนชั้น ที่มีตำแหน่งรับใช้ งานที่จะต้องใช้แรงกาย

บรรยากาศในการงานค่อนข้างหยาบกร้านบ่อยๆ หยาบกร้านแต่ทว่าจริงใจไม่

อ่อนโยนและดัดจริต

พฤหัส ก. หญิง ความสัมพันธ์ทางการงานในบ้านให้ความรื่นรมย์ หล่อนจะได้รับ

ความช่วยเหลือ ซึ่งหล่อนจะมีเวลาในการรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่น สำหรับผู้ที่

ยังโสด อาจจะเป็นตำแหน่งที่นำประโยชน์มาให้ ซึ่งอาจเกิดจากความสัมพันธ์อันดี

กับผู้อื่น

ข. ชาย เขาจะมีโชคและความสำเร็จในงานบริการสาธารณะ ความนิยมจะทำให้

ความสำเร็จเพิ่มพูนขึ้นอีก อาจจะเป็นงานที่ร่วมกับภรรยา เหมือนจูงมือกันไปอย่าง

มีความสุข ซึ่งมีผลทำให้ประสบความสำเร็จทางการเงิน สำหรับคนทั้งสองเพิ่มขึ้น

อีก

ค. สาธารณชน ชนชั้นและอาชีพที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะจับงานอะไรจะ

ได้ผลดีและนำรายได้ดี เขาเหล่านั้นจะช่วยสนับสนุนอาชีพอื่น ๆด้วย เมื่อทำอะไร

ไปแล้วก็จะได้รับผลตอบแทน

เสาร์ ก. หญิง หล่อนอาจจะรู้สึกผูกพันกับหน้าที่ของหล่อนอย่างแน่นแฟ้น หรือ

มิฉะนั้นก็หล่อนอาจจะรู้สึกว่า งานและหน้าที่นั้น เป็นภาระถ่วงเป็นน้ำหนักแก่หล่อน

ในสองกรณีการรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็จะขาดไป

ข. ชาย ในวัยเยาว์อาจจะติดเฉื่อยแฉะ เรียกว่าเกียจค้าน ลักษณะท่าทางหรือความ

ประพฤติที่น่าเกลียด น่าระอา (เป็นไปทางลบ) จะทำให้ไม่เป็นที่ดึงดูดใจต่อเพศ

หญิง ในการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้น จะต้องอยู่ในกรอบวินัยโดยเคร่งครัด เขาจะ

คอยขับเคี่ยวต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ให้มีความระมัดระวังในการทำงาน เขาอาจจะ

ทำงานด้วยความพากเพียร และอดทนอย่างยิ่งด้วย การเล็งเห็นการไกล เขาจะไม่

เป็นที่นิยมชมชอบนักในสาธารณชน มักจะมีคนคอยขัดขวางเขาอยู่เสมอ บุคคล

เพศหญิงไม่เหมาะที่จะเป็นผู้ร่วมงาน จะมองเห็นเขาเป็นศัตรู

ค. สาธารณชน ชนชั้นและอาชีพ ที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้ เงื่อนไขที่ไม่ค่อยดีต้อง

ต่อสู้เพื่อความยอมรับในสาธารณชน ด้วยความเหนียวแน่นและอดทน อาจจะก้าว

ถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างช้า ๆ อาจจะประสบการเหยียดหยามตลอดเวลาและ

การไปปฏิบัติตามสัญญา ชนชั้นอื่นอาจมีการเกียดชังต่อสมาชิกของชนชั้นนี้

มฤตยู ก. หญิง หล่อนประสบความตึงเครียดในการงาน หรือเนื่องมาจากการงาน

มันจะมีผลกระทบกระเทือนถึงผู้อื่น มีสุภาษิตว่า ขณะที่ผู้หญิงกำลังซักเสื้อผ้า หรือ

ปิ้งขนมปัง หล่อนจะมีผีร้ายอยู่ (ขณะที่ผู้หญิงทำงาน ระวังอย่าไปแหย่รังแตน-ผู้

แปล)

ข. ชาย ถ้าเขาทำงานด้านสาธารณะ อาจจะประสบความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาด

ฝัน ถ้าเป็นงานอิสระจะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบงาน ชอบทำงานให้เสร็จแบบ

เฉียบพลัน มีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์กับกลุ่มอาชีพอื่นๆ สะดวกสบาย

เกินไป ไม่พึงพอใจในการงาน หรือโดยถูกบังคับ หรือทำงานกลางคืนความ

สะดวกสบาย อาจเกิดมาจากความนึกคิดแบบเพ้อฝัน ทุกอย่างหล่อนจะปล่อยตาม

สบาย เพราะขาดระเบียบที่แน่นอน อาจจะเป็นไปได้ที่ หล่อนจะทำงานให้เปล่าๆ

โดย อุดมคติ ความสัมพันธ์กับผู้อื่น จึงอาจพลอยไขว้เขวด้วย

ค. สาธารณชน บุคคล อาชีพ ชนชั้น หรือประชากร ซึ่งเกี่ยวข้องกับน้ำ อาจจะเป็น

ปลา หรือเรือ หรือโรงกลั่นเบียร์ก็ได้ ฯลฯ เงินที่จะหาได้สำหรับปลาหรือเรือไม่

ค่อยจะแน่นอน ทั้งๆที่ใช้ความพยายามอย่างหนักทั้งมวล ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ

ทุกวันเป็นวันจับปลา แต่วันที่จับปลาได้ไม่ใช่ทุกวัน

พลูโต ก. หญิง หล่อนมีการเปลี่ยนกิจกรรมมากหลาย ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลง

ในความสัมพันธ์ต่อผู้อื่นด้วย

ข. ชาย เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกิจกรรมในสาธารณะ เขาจะประสบการ

เปลี่ยนแปลงในหลักการ และรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ผิวเผินมากมาย

ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจึงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ค. สาธารณชน อาจจะเป็นพวกที่ทำงานได้หลายอย่าง ถ้ามีภาพดาวนี้ในอาชีพ

อื่นๆอาชีพเหล่านั้นจะต้องมีความสามารถปรับตัวตลอดเวลา เพราะความสัมพันธ์

ในชน

คิวปิโด ก. หญิง เป็นภรรยาและมารดาที่มีความรู้สึกจะรับใช้ครอบครัว ถ้าหล่อนยัง

เป็นโสด ก็อาจจะเป็นบริการสำหรับบริษัท หรือชุมชน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ที่รื่นรมย์ต่อผู้อื่น

ข. ชายงานของเขาจะเกี่ยวข้องกับหมู่ชนที่เป็นสมาชิกของชุมชน ที่ก่อสร้างขึ้นมา

ถ้าสัมพันธ์กับแกนอาทิตย์+โครโนส หรือ เมอริเดียน+โครโนส ก็อาจจะหมายถึง

นายกเทศมนตรี มีความสัมพันธ์มากมายกับผู้อื่น

ค. สาธารณชน บุคคล อาชีพ หรือชนชั้น ซึ่งมีงานเกี่ยวกับชุมชนที่ก่อสร้างขึ้นมา

อย่างเช่น หมู่บ้านหรือเมืองอาจจะเป็นข้าราชการ หรือพนักงานทางการเมืองฝ่าย

บริหารเมือง และผู้แทนของหมู่บ้านทำความตกลงกับฝ่ายบริหารของท้องถิ่นอื่น

เกี่ยวกับภาระกิจบางประการ

ฮาเดส ก. หญิง อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าชังของหญิงอื่น ๆ ในการงานการ

เกินกำลังของหล่อน สุขภาพเสื่อมโทรม เนื่องมาจากการทำงาน เงื่อนไขในการ

ทำงานไม่เป็นที่พอใจ กิจกรรมที่ทำให้กระวนกระวาย การทำงานในโรงพยาบาล

หรือต่อผู้ยากไร้ ความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็เป็นไปตามแนวนั้น

ข. ชาย ถ้าเขาทำงานด้านสาธารณะ จะได้รับงานขั้นต่ำ อาทิเช่น คนกวาดถนนถ้า

เขาทำงานอิสระ เขาอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้คนชั้นต่ำ อย่างเช่น พวกกุ๊ก เจ้าหน้าที่

ตำรวจที่ทำงานในท้องที่เสื่อมโทรม อาจจะมีภาพดาวนี้ อาจจะเป็นการเจ็บป่วย

ของภรรยา ความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็เป็นไปตามแนวนั้น

ค.  สาธารณชน บุคคล ชนชั้น หรืออาชีพ ซึ่งมีงานชั้นต่ำหรืองานหนักมากและ

อันตราย อาทิเช่น เหมือง หรือในอุตสาหกรรมบางชนิด โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องทาง

เคมี ความสัมพันธ์กับอาชีพ และชนชั้นอื่น ๆ ก็เป็นไปตามแนวนั้น

เซอุส ก. หญิง ในกิจกรรมของหล่อน หล่อนทำอย่างขยันขันแข็ง และมุ่งมั่นสู่

เป้าหมาย หล่อนไม่สนใจในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ความสัมพันธ์ใดๆกับผู้อื่น ถ้า

รบกวนการทำงานของหล่อน หล่อนก็จะไม่เอา

ข. ชาย เขาทำงานอย่างมีวินัย และตามแผนที่วางไว้ เขาจัดระเบียบการงานทาง

สุภาษิตที่ว่า หัวหน้าที่ดีคนเดียว ดีกว่าลูกน้องที่เลวสิบคน เขาอาจจะต้องพบกับ

การต่อต้านจากผู้อื่น เพราะเขาพยายามจะบังคับผู้อื่นให้อยู่ได้เขา

ค. สาธารณชน อาชีพหรือชนชั้น ซึ่งจะต้องทำงานภายใต้ระเบียบวินัย หรือต้อง

ฝึกงานภายใต้วินัย จึงทำให้เขาประสบการต่อต้านในชนชั้น ซึ่งยึดถือเสรีภาพส่วน

บุคคล

โครโนส  ก. หญิง หล่อนเป็นผู้นำ หรือควบคุมดูแลงานในงานบ้านที่ใหญ่ ซึ่งมีคนมากมาย หรือในองค์กรใหญ่ๆ หล่อนจึงเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลอื่น

ข. ชาย เขาอาจจะเป็นคนสนิทกับนายตรวจสารวัตร ความสัมพันธ์ของเขากับผู้อื่นอาจเป็นลักษณะผู้ที่รับการเคารพนับถือ หรืออาจจะอยู่ในตำเหน่งผู้นำ ซึ่งอาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาก็ได้

ค. สาธารณชน อาชีพ หรือชนชั้น ที่ทำหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้รับเงินเดือน นั่นคือข้าราชการและพนักงาน ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ก็เป็นไปในแนวนั้น

อะพอลลอน ก.หญิง หล่อนมีกิจกรรมกว้างขวางมาก หรือมิเช่นนั้นก็ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับคนมากหลาย มีสิ่งที่ต้องให้คิดให้ทำหลายอย่าง อาจจะเป็นได้ว่ามีสิ่งเหล่านี้ พร้อมๆกันทีเดียว อาจจะเป็นงานทางวิชาการก็ได้ ตัวต้องมีความสัมพันธ์มากหลายกับผู้อื่น

ข.ชาย โดยพื้นฐานคำทำนายเช่นเดียวกับข้อ(ก.)เขาจะใช้วิธีการทุกอย่างใน การปฏิบัติ ตามสุภาษิตที่ว่า โลกนี้เป็นของฉัน

ค.สาธารณชน ชนชั้น และอาชีพ ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวข้องมากและผูกพันกับชนชั้นอื่นทางด้านเศรษฐกิจ อาจจะเกี่ยวกับพ่อค้า นักธุรกิจ ซึ่งมีธุรกิจกับต่างประเทศ หรืออาจหมายถึง นักวิชาการระดับนาๆชาติ

แอคเมตอส ก.หญิง หล่อนมีงานหรือหน้าที่ในวงแคบ หรือมีงานอยู่ในพื้นที่ที่แคบอาจจะมีผลเหมือนกับเป็นน้ำหนักที่ถ่วงหล่อน ความสัมพันธ์กับผู้อื่น อาจจะอยู่ในวงจำกัดมากหรือมิฉะนั้น อาจจะจงใจให้เป็นอย่างนั้น

ข.ชาย เขาอาจจะเป็นคนงานพิเศษซึ่งเป็นเหตุให้ต้องทำกิจกรรมในห้องเฉพาะตน อาจจะเป็นได้ว่า เขาถูกจำกัดอยู่ในห้องในการทำกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นห้องคุมขังก็ได้

ค. สาธารณชน บุคคล อาชีพ หรือชนชั้น ซึ่งกิจการงานถูกจำกัดในการขยายหรือเป็นงานที่จะต้องทำเป็นวงจรหมุนเวียนทุกอย่าง อาทิเช่น งานทางด้านกิจกรรมหรือทำงานในห้องปิด หรือต้องทำงานที่ต้องใช้แรงกายดั้งเดิม

วัลคานุส ก.หญิง หล่อนขยายกิจกรรมอย่างไพศาล ด้วยความพยายามอย่างใหญ่หลวง เนื่องจากหล่อนต้องใช้สถานที่ใหญ่เพื่อการนั้น หล่อนก็จะมีอิทธิพลมากเป็นเงาตามตัว หล่อนเป็นผู้ที่ขาดมิได้ ผู้อื่นจะรู้สึกในอำนาจของหล่อน

ข.ชาย ในฐานะผู้บริหาร เขาทำงานอย่างเข้มแข็ง และจริงจัง เนื่องมาจากมันจะกระทบถึงผู้อื่น คนจึงอาจจะไม่ชอบเขานัก

ค. สาธารณชน ประชากรที่มีศักยภาพสูงในการงาน และมีความหมาย จึงมีอำนาจและอิทธิพล บุคคล อาชีพ หรือชนชั้นที่มีหน้าที่ในการบริหารประเทศ หรือที่จะใช้อำนาจได้ อาจจะหมายถึงผู้ที่ทำงานหนัก หรือหนักที่สุด ความเข้มแข็งเป็นที่ประทับใจต่อผู้อื่น จึงเป็นที่ยอมรับนับถือ

โพไซดอน ก.หญิง หล่อนมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม หรือปัญญาดูแลกิจกรรมทางจิต อาจจะเป็นกิจกรรมในนิกายใดนิกายหนึ่ง อำนาจจูงใจต่อผู้อื่นจะเป็นเรื่องทางศีลธรรมหรือทางจิต พุดอย่างสั้นๆง่ายๆ คือ ทำงานตามความสังหรณ์ใจ

ข.ชาย ทำงานตามแรงดลใจในขณะนั้นๆหรือมิฉะนั้น ผู้ชายคนนี้แสวงหางานทางปัญญา หรือแสวงความสัมพันธ์กับกิจกรรมของปัญญาชน ความสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ถ้าความสัมพันธ์ทางกิจกรรมมีทัศนคติเหมือนกัน

ค. สาธารณชน บุคคล อาชีพ หรือชนชั้น ซึ่งมองการงานว่า เป็นสิ่งจำเป็นทางจริยธรรม เขาจะจูงใจผู้อื่นด้วยการกระทำให้เป็นตัวอย่าง