เรือนชะตาโลก

ความหมายของเรือนในโหราศาสตร์ชะตาโลก
(The Houses in Mundane Astrology)

• รือนที่ 1 :
อัตลักษณ์หรือบุคลิกของประเทศ / เมือง รวมถึงวิธีการปฏิบัติและแสดงตัวตนในระดับโลก, อุปนิสัยและ รูปลักษณ์ภายนอกของประชาชน, การสาธารณสุข, รัฐบาล, ชื่อเสียงและความสง่างามของประเทศในสังคมโลก

• เรือนที่ 2 :
ความมั่งคั่งของประเทศ, การคลัง, สถานะและความสัมพันธ์ทั้งภายในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน, อำนาจการจับจ่ายของประชาชน, ความมั่นคงทางการเงิน, รายได้ของประเทศ, ความแข็งแกร่งของสกุลเงิน, งบดุลการค้าของประเทศ

• เรือนที่ 3 :
การสื่อสารระหว่างผู้นำ หรือระหว่างรัฐบาลกับประชาชน, ครอบคลุมระบบการสื่อสารทั้งหมดภายในประเทศ เช่น การคมนาคมขนส่ง, การสื่อสารโทรคมนาคม, สื่อสิ่งพิมพ์, ข้อมูลทางเทคโนโลยี, การศึกษาและความรู้ของประชาชน, ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ครอบคลุมถึงประชาธิปไตยและความมีสันติในการสื่อสาร

• เรือนที่ 4 :
ทรัพยากรธรรมชาติ, การเกษตรกรรม, เหมืองแร่, ที่ดิน, สันติและความมีเสถียรภาพทางการเมือง, ภัยพิบัติตามธรรมชาติ, สถาบันการศึกษา, กฎหมายและระเบียบวินัย, การเคหะ, ผังเมือง, ความมีระเบียบและสามัคคีกันของคนในชุมชน

• เรือนที่ 5 :
สติปัญญา, ความฉลาดทางอารมณ์, ความสามัคคี รวมถึงวิจารณญาณของประชาชน, การลงทุน, หุ้นและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา, เด็กและเยาวชน, มหาวิทยาลัย, ค่านิยมและศีลธรรมของประชาชน

• เรือนที่ 6 :
มิตรภาพและความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน, สุขอนามัยของประชาชน, ความมีเสถียรภาพทางการเมือง, รายจ่ายของประเทศ, การจัดการหนี้สิน, การตัดสินคดีความและการดำเนินคดี, ความสามัคคีภายชุมชน และชนชั้นแรงงาน

• เรือนที่ 7 :
ความสุขและสันทนาการ, รีสอร์ท, การท่องเที่ยว, สายสัมพันธ์ระหว่างมวลชลกับสถานประกอบการ, กิจการต่างประเทศและสัญญาข้อตกลง

• เรือนที่ 8 :
ความเชื่อมวลรวม, ข้อห้ามในการปฏิบัติ, ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน, รายได้ที่หามาโดยง่าย, ความล่าช้าและอุปสรรค, อุบัติเหตุและอาชญากรรม, ทองคำและหินมีค่า, มรดกตกทอดและสมบัติของประเทศ, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, พายุ, โรคระบาด และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

• เรือนที่ 9 :
ศาลสถิตยุติธรรม, ศีลธรรม, ศาสนา, การทูต, ภารกิจด้านต่างประเทศ, ความก้าวหน้าและการพัฒนา

• เรือนที่ 10 :
ฝ่ายบริหาร, รัฐสภา, การบริหาร, การค้าต่างประเทศ, กฎหมาย, กฎระเบียบและข้อบังคับ

เรือนที่ 11 :
รายได้, โชค และมรดกของประเทศ, โครงการและแผนงานในอนาคต, มิตรภาพและพันธมิตรในระดับสากล

• เรือนที่ 12 :
การสูญเสียเสถียรภาพทางการเงิน, รายจ่าย, อุบัติเหตุ, โรงพยาบาลและการพยาบาล, หนี้ต่างประเทศ, สงคราม, การลักลอบและนำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย